Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 130
Tập 27, số 5 2017

Tác động tâm lý của thiên tai lên người dân tại hai tỉnh miền Trung Việt Nam

Psychological impact of natural disasters in two central provinces of Vietnam
Tác giả: Đỗ Thị Hạnh Trang, Hà Văn Như, Trần Thị Điệp
Tóm tắt:
Hậu quả tâm lý là một trong những hậu quả quan trọng của thiên tai nhưng chưa được quan tâm đúng mức ở Việt Nam. Một nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp thảo luận nhóm với người dân (4 cuộc) và đại diện cộng đồng (4 cuộc) nhằm mô tả nhận thức về tác động tâm lý của thiên tai và các nhóm dễ bị tổn thương với các tác động này, đã được thực hiện tại Quảng Bình và Quảng Trị vào tháng 8 năm 2014. Kết quả cho thấy thiên tai gây tác động rõ ràng tới tâm lý của người dân. Phần lớn những những tác động này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn (1 tuần) sau thiên tai và tự hồi phục, chỉ một số ít người chịu tác động kéo dài. Nhóm dễ bị tổn thương gồm trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật, người nghèo và đặc biệt những người đóng vai trò trụ cột đảm bảo kinh tế trong hộ gia đình. Nhóm người có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể bị tác động của thiên tai như trồng cao su, ngư nghiệp cũng là nhóm dễ bị tổn thương so với người dân thuộc các nhóm ngành nghề khác. Khuyến nghị: Việc hỗ trợ về tâm lý cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ là cần thiết và cần được xây dựng dựa trên đặc điểm diễn biến của các biểu hiện tâm lý và có các biện pháp can thiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Summary:
Psychological impact is among the most important impacts of natural disasters, yet has not been paid due atttention by researchers and policy makers in Vietnam. A qualitative study, using group discussion method with residents (4 group discussions) and community leaders (4 group discussions) residing in Quang Binh and Quang Tri provinces, was conducted in August 2014 in order to explore awareness of mental health impacts of natural disaster and groups that are vulnerable to these impacts following typhoons number 10 and 11 in 2013. Results showed that natural disasters obviously had psychological impact on local people. Among the majority of affected people, these impacts lasted for a short time and recovered without any professional intervention. Long-lasting impact occurred among few people due to loss of loved ones or huge loss of properties. The most vulnerable groups included children, women, older people, people with disability, poor people and those who had the main responsibility in earning a living in the household. People who had business activities vulnerable to natural disasters such as those related to rubber cultivation and fishery were also vulnerable due to tremendous economic loss. Recommendation: Post-disaster psychological support is very important to those affected. However, the support should be based on the developmental characteristics of psychological consequences of disasters and be specific to each vulnerable group.
Từ khóa:
thiên tai, tác động tâm lý, Quảng Bình, Quảng Trị
Keywords:
natural disaster, psychological impact, Quang Binh, Quang Tri
File nội dung:
o1705130.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log