Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 177
Tập 27, số 5 2017

Mối liên quan giữa tiếp cận với truyền thông và kiến thức phòng lây nhiễm HPV ở phụ nữ 15- 49 tuổi: kết quả từ một can thiệp tại Chí Linh, Hải Dương

Relationship between communication activities exposure and knowledge of HPV infection prevention towards women aged 15-49: results from an intervention in Chi Linh, Hai Duong
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Lê, Hứa Thanh Thủy, Đinh Thu Hà, Trần Thị Vân, Nguyễn Thanh Hương
Tóm tắt:
Một chương trình truyền thông với mục tiêu nâng cao kiến thức phòng lây nhiễm HPV cho phụ nữ đã được tiến hành tại 2 xã Bến Tắm và An Lạc, Chí Linh, Hải Dương từ 5/2015 đến tháng 6/2016. Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7/2016 nhằm đo lường tác động của các kênh truyền thông đã được triển khai đến kiến thức của phụ nữ trên địa bàn 2 xã. 320 phụ nữ có chồng tuổi từ 15-49 tại 2 xã đã được chọn ngẫu nhiên hệ thống và tham gia nghiên cứu thông qua việc trả lời phỏng vấn dựa trên một bộ câu hỏi cấu trúc. Số liệu thu thập được phân tích mô tả và hồi quy logistic. Kết quả cho thấy nhóm phụ nữ tiếp cận với các tài liệu/kênh thông tin có tỷ lệ kiến thức đạt cao hơn so với nhóm không tiếp cận. Tất cả 7 hoạt động của chương trình can thiệp đều liên quan có ý nghĩa thống kê đến mức độ đạt về kiến thức phòng lây nhiễm HPV của phụ nữ, tuy nhiên mức độ liên quan đến kiến thức của 7 loại hình là khác nhau. Các kết quả trong nghiên cứu là cơ sở nhằm đưa ra khuyến nghị các nghiên cứu đánh giá truyền thông và trong việc xây dựng các mô hình truyền thông can thiệp về HPV về sau.
Summary:
A communication campaign aiming to improve the knowledge on HPV prevention among women living in 02 commune Ben Tam and An Lac, Chi Linh district, Hai Duong province, from 5/2015 to 6/2016. An evaluation was then carried out in 7/2016 with the purpose to measure the impacts the employed communication channels had upon the knowledge of the women living in the 2 commune. 320 married women aged 15-49 were selected randomly to participate in the research under the form of interview and self-administered questionnaire. The collected data was analyzed for descriptive information and development of logistic regression equation. The results showed that exposures with the program’s materials/channels were significantly associated with women’s knowledge on HPV. All 7 activities of the intervention program were statistically significant associated with women’s knowledge on HPV, although, the outcomes differed with each activity. This study should be used as the basis of recommendations for evaluation research and the development of communication intervention model on HPV in the future
Từ khóa:
Human papillomavirus, phòng lây nhiễm, Hải Dương.
Keywords:
HPV, infection prevention, Hai Duong
File nội dung:
o1705177.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log