Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 153
Tập 27, số 9 2017

Hiệu quả bước đầu của màn đơn đỉnh tẩm hóa chất tồn lưu kéo dài phòng chống sốt rét tại 2 tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa

Initial results of conical-shaped net long-lasting insecticide in malaria control in Gia Lai and Khanh Hoa provinces
Tác giả: Hồ Đắc Thoàn, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Thúy Hoa, Nguyễn Xuân Quang
Tóm tắt:
Thiết kế nghiên cứu mô tả và can thiệp có đối chứng được thực hiện tại 4 xã thuộc Gia Lai và Khánh Hòa nhằm đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu và hiệu quả phòng chống bệnh sốt rét của màn đơn đỉnh hóa chất kéo dài cho người dân đi ngủ rẫy. Tiến hành 3 đợt điều tra để đánh giá mật độ véc-tơ sốt rét, tỷ lệ mắc bệnh sốt rét và thử nghiệm hiệu lực diệt tồn lưu trên màn đã giặt tại các thời điểm sau 2 tháng, 7 tháng và 9 tháng can thiệp. Kết quả cho thấy màn đơn đỉnh này sau 9 tháng sử dụng tại thực địa và sau 15 lần giặt màn vẫn còn hiệu lực diệt tồn lưu tốt (muỗi chết 100%). Mật độ trung bình các véc-tơ thu thập bằng hai phương pháp mồi người và bẫy đèn trong nhà rẫy ở điểm can thiệp là 1,15±0,23 c/g/n và 1,54±0,73 c/đ/đ thấp hơn mật độ các véc-tơ thu thập bằng 2 phương pháp này ở điểm đối chứng tương ứng là 2,42±0,26 c/g/n và 3,0±1,49 c/đ/đ (P<0,05). Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét trung bình ở nhóm đối chứng là 4,17±1,44% cao hơn nhóm có áp dụng biện pháp can thiệp là 1,17±0,95% (P <0,05).
Summary:
A descriptive and the control-intervention study was conducted at 4 communes in Gia Lai and Khanh Hoa to evaluation of conicalshaped net long lasting insecticide (LLIN) on the residual efficacy and effectiveness on malaria control for plot-hut goers. Surveys had been conducted 3 timesin order to assess the malaria vector density, prevalence of malaria and residual efficacy on the washed-netsafter intervention in the 2nd, 7th and 9th month. The results showed that the conical-shaped nets have still good residual efficacy after its used 9 months in the field and even after 15 times washed (mosquitoes were death 100%). Average vectordensity was 1.15±0.23 moq./h/ man by indoor human-bait and 1.54±0.73 moq./trap/night by indoor light-trap at the intervention site lower than these densities in control site was 2.42±0.26 moq./ h/man and 3.0±1.49 moq./trap/night respectively (P<0.05). Average malaria prevalance in the control group was 4.17±1.44% higher than that in the control group of 1.17±0.95% (p<0.05).
Từ khóa:
Bệnh nhân sốt rét, véc-tơ sốt rét, màn một đỉnh tẩm hóa chất
Keywords:
Malaria case, Malaria vector, Conical-shaped LLIN
File nội dung:
o1709153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log