Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 107
Tập 27, số 11 2017

Thẩm định bộ sinh phẩm NA-FLOURTM trong phát hiện tính kháng thuốc ở vi rút cúm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

Verification of NA-FLOURTM kit in detecting antivial resistance of isolated seasonal influenza viruses in Southern of Vietnam
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm Thị Nhung, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Đặng Thanh Giang, Nguyễn Thị Thanh Thương, Trần Thị Hồng Kim, Hoàng Minh, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Giám sát tính kháng thuốc các vi rút cúm mùa đang lưu hành tại khu vực phía Nam (KVPN) Việt Nam là rất cần thiết giúp đảm bảo rằng phác đồ điều trị bệnh cúm vẫn còn hiệu quả. Bộ sinh phẩm NA-FlourTM dùng để kiểm tra tính nhạy hay giảm nhạy với thuốc ở vi rút cúm đã và đang được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bài báo này nhằm báo cáo kết quả thẩm định bộ sinh phẩm NA-FlourTM ở ba chủng vi rút cúm chuẩn nhạy và ba chủng vi rút cúm chuẩn kháng với hai loại thuốc Oseltamivir, Zanamivir. Kết quả cho thấy giới hạn phát hiện (LoD) là 8 đơn vị HA, giới hạn định lượng (LoQ) là 24 đơn vị HA, hệ số biến thiên trong phân tích độ lập lại nhỏ hơn 20%, hệ số biến thiên trong phân tích độ tái lập nhỏ hơn 50%, biểu đồ kiểm soát trong phân tích độ chụm cho thấy các giá trị IC50 nằm trong ±2SD, không có giá trị IC50 nào vượt ngoài ±3SD. Ứng dụng bộ sinh phẩm này chẩn đoán tính nhạy với thuốc của 60 chủng vi rút cúm mùa phân lập ở KVPN giai đoạn 2011-2015 cho thấy các chủng này đều nhạy với hai loại thuốc. Các kết quả thẩm định cho thấy bộ sinh phẩm NA – FlourTM có thể được sử dụng trong việc giám sát tính kháng thuốc của vi rút cúm đã đang lưu hành, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh do các chủng vi rút mùa gây ra tại KVPN Việt Nam.
Summary:
Antiviral resistance surveillance in seasonal influenza viruses circulating in the southern Viet Nam is essential. Detecting antiviral resistance influenza virus by using NA-FLOURTM kit has been applied in many countries. In this paper, we report the results of verification NA-FLOURTM kit with three sensitive and three resistance reference strains to Oseltamivir and Zanamivir. The results showed that Limited Of Detection (LOD) was 8 HA unit, Limited Of Quantitation (LOQ) was 24 HA units, Coefficient of Variance (CV) in repeatability was less than 20%, Coefficient of Variance (CV) in reproducibility is less than 50%, control chart in precision show that no IC50 value excessed ± 2SD and ± 3SD. We applied the NA-FLOURTM kit for detecting antiviral resistance of seasonal influenza virus (A/H1N1pdm09, A/H3N2, B) isolated in the Southern Vietnam from 2011 to 2015. The results show 100% virus strains were sensitive with Oseltamivir and Zanamivir. The results show 100% virus strains were sensitive with Oseltamivir and Zanamivir. The verification results indicate that NA-FlourTM can be applied in antiviral resistance surveillance of circulated influenza viruses. It contributes actively in disease prevention cause by seasonal influenza viruses in the southern of Viet Nam.
Từ khóa:
NA-FLOURTM, tính kháng thuốc, vi rút cúm, khu vực phía Nam Việt Nam.
Keywords:
NA-FLOURTM, Antiviral Resistance, Seasonal Influenza virus, Southern Vietnam.
File nội dung:
o1711107.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log