Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 157
Tập 27, số 11 2017

Xác định sự hiện diện các vi khuẩn gây bệnh trên ve, mò, mạt ở Nam Bộ - Lâm Đồng

Determine the presence of pathogens in ticks, chigger mites, gamasid mites in the southern - Lam Dong province
Tác giả: Lê Thành Đồng, Đoàn Bình Minh, Phạm Nguyễn Thúy Vy
Tóm tắt:
Ve, mò, mạt là các loài chân đốt truyền bệnh quan trọng cho người như các bệnh sốt phát ban do vi khuẩn Rickettsia spp., sốt mò do Orientia tsutsugamushi. Cho đến nay các nghiên cứu về các tác nhân gây bệnh này ở ve, mò, mạt tại Việt Nam còn hạn chế. Do đó chúng tôi đã tiến hành thu thập ve, mò, mạt tại một số điểm ở khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng vào các tháng mùa mưa và mùa khô từ năm 2015 – 2016 để xác định sự hiện diện các tác nhân gây bệnh trên các nhóm chân đốt này. Ve, mò, mạt được thu thập từ 9 điểm ở Nam Bộ - Lâm Đồng trong 2 đợt (mùa mưa từ tháng 6 – 10/2015 và mùa khô từ tháng 3 – 4/2016). Tổng số 1.657 cá thể ve được chia làm 366 mẫu, 2.092 cá thể mò chia làm 139 mẫu mò và 1.555 cá thể mạt chia làm 169 mẫu để xác định sự hiện diện các vi khuẩn Oriental tsutsugamushi, Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Rickettsia prowazekii, Rickettsia mooseri bằng kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy 2 mẫu mò thu thập từ chuột hươu bé (Rattus fulvescens) và chuột hươu lớn (Rattus edwardsi) dương tính với ADN của vi khuẩn Oriental tsutsugamushi. 4 mẫu ve thu thập từ chó nuôi (Camis familiaris) dương tính với ADN của Rickettsia spp. 366 mẫu ve, 139 mẫu mò, 169 mẫu mạt đã được xác định dương tính với ADN của Oriental tsutsugamushi, Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Rickettsia prowazekii, Rickettsia mooseri. Chỉ có 4 mẫu ve dương tính với ADN của Rickettsia spp. và 2 mẫu mò dương tính với ADN của Oriental tsutsugamushi.
Summary:
Ticks, chigger mites, gamasid mites, which are important vector-borne disease for humans such as the spotted fever group caused by Rickettsia spp., the scrub typhus caused by Orientia tsutsugamushi. Up to now, researchs on these pathogens in ticks, chigger mites, gamasid mites in Vietnam which has been limited. So we have collected ticks, chigger mites, gamasid mites at some sites in the Southern- Lam Dong province in the rainy season and dry season from 2015 to 2016 which determine the presence of pathogens on these arthropod groups. Ticks, chigger mites, gamasid mites were collected from 9 sites in the Southern- Lam Dong province on two times (rainy season from June to October 2015 and dry season from March to April 2016). A total of 1,657 ticks were divided into 366 samples, 2,092 chigger mites were divided into 139 samples and 1,555 gamasid mites divided into 169 samples for determining the presence of Oriental tsutsugamushi, Coxiella burnetii, Rickettsia spp., Rickettsia prowazekii, Rickettsia mooseri (R. typhi) by PCR technique. Results show that 2 chigger mite samples collected from Rattus fulvescens and Rattus edwardsi which were positive for DNA of Oriental tsutsugamushi. 4 tick samples collected on Camis familiaris were positive for DNA of Rickettsia spp. 366 Ticks, 139 chigger mites and 169 gamasid mite samples were determined with DNA of Oriental tsutsugamushi, Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Rickettsia prowazekii, Rickettsia mooseri. There were only four positive tick samples for Rickettsia spp. and two chigger mite samples positive with Oriental tsutsugamushi.
Từ khóa:
Ve, mò, mạt; chân đốt y học; Oriental tsutsugamushi
Keywords:
Ticks, chigger mites, gamasid mites; Oriental tsutsugamushi
File nội dung:
o1711157.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log