Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 168
Tập 29, số 6 2019

TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN PHONG TẠI LÀNG PHONG BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA NĂM 2016

DEPRESSION OF PATIENTS IN QUY HOA LEPROSY VILLAGE IN 2016
Tác giả: Trần Duy Thạch, Đoàn Vương Diễm Khánh
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ mắc trầm cảm ở bệnh nhân phong lại làng phong Quy Hòa năm 2016. Đồng thời, phân tích một số yếu tố liên quan đến mắc trầm cảm ở bệnh nhân phong tại địa điểm nghiên cứu. Nghiên cứu gồm 377 bệnh nhân phong sinh sống tại làng phong Quy Hòa năm 2016, đánh giá trầm cảm bằng thang điểm Patient Health Questionnaire-9. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm 49,6%. Có mối liên quan (p < 0,001) giữa trầm cảm với tuổi (nhóm bệnh nhân phong ≥ 50 tuổi mắc trầm cảm gấp 3,31 lần so với nhóm bệnh nhân phong ≤ 49 tuổi; OR = 3,311; KTC: 1,929-5,683), và yếu tố mong muốn có việc làm để tự nuôi sống bản thân (nhóm bệnh nhân phong không muốn có việc làm để tự nuôi sống bản thân mắc trầm cảm gấp 2,74 lần so với nhóm bệnh nhân phong muốn có việc làm để tự mình nuôi sống bản thân; OR = 2,740; KTC: 1,495-5,021). Nghiên cứu đã chỉ ra bệnh nhân phong tại làng phong Quy Hòa mắc trầm cảm cao. Yếu tố mong muốn có việc làm để tự nuôi sống bản thân và tuổi của bệnh nhân phong đã ảnh hưởng lên trầm cảm của họ
Summary:
The study aimed to determine the prevalence of depression in patients who have been conquered in Quy Hoa village in 2016; and to analysis of some factors related to depression in leprosy patients in the study site. It was performed with 377 leprosy patients living in the Leprosy village of Quy Hoa in 2016, assessing depression with a Patient Health Questionnaire-9 scale. Results showed that 49.6% of depression. There is an association (p <0.001) between depression and age (leprosy patients ≥ 50 years of age have 3.31 times higher depression than leprosy patients ≤ 49 years old; OR = 3.311; CI: 1.929-5.683), and the element of desire to have a job to support themselves (the group of leprosy patients who do not want to work to support themselves with depression is 2.74 times higher than the group of leprosy patients who want to get a job to owning themselves, OR = 2.740; CI: 1.495- 5.021). The study revealed the Leprosy patients living in Quy Hoa Leprosy village suffer from high depression. The factor of wanting to have a job to support yourself and the age of leprosy patients has affected their depression.
Từ khóa:
Trầm cảm; bệnh nhân phong; Quy Hòa
Keywords:
Depression; leprosy patient; Quy Hoa
File nội dung:
o1906168.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log