Thứ bảy, 16/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 26
Tập 30, số 7 2020

CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN TIÊM CHỦNG QUỐC GIA CỦA MỘT SỐ BỆNH VIỆN CÓ PHÒNG SINH TẠI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

QUALITY OF DATA ON THE NATIONAL IMMUNIZATION INFORMATION SYSTEM OF SOME HOSPITALS WITH DELIVERY ROOMS IN NAM DINH PROVINCE IN 2019 - 2020
Tác giả: Nguyễn Nhật Tân, Đỗ Đức Lưu, Trần Thị Lan Anh, Lại Tuấn Anh, Vũ Đức Thành, Phạm Quang Thái
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại một số bệnh viện, trung tâm Y tế có phòng sinh trên địa bàn tỉnh Nam Định từ 25/4/2020 – 31/8/2020 với muc tiêu đánh giá tính đầy đủ và tính tin cậy của số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia (Hệ thống) năm 2019-2020. Với 356 trẻ có mã ID do bệnh viện cấp, hầu hết các thông tin đều không đầy đủ: chỉ có 32,6% trẻ có đầy đủ các thông tin về địa chỉ và thông tin của mẹ có 25,6% thiếu năm sinh, 34% thiếu số điện thoại. Đồng thời, số liệu này có tính tin cậy không cao, thông tin về mẹ chỉ có 78,4% đúng họ tên, 74,2% đúng năm sinh, 48,9% khớp về số điện thoại; thông tin về địa chỉ chỉ có 29,5% đúng về nơi ở thường trú. Với 277 trẻ được tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại bệnh viện có mã ID trên Hệ thống, 94% trẻ được nhập lịch sư tiêm lên Hệ thống, 94,2% khớp ngày tiêm và 94,6% khớp nơi tiêm so với thực tế. Tồn tại nhiều rào cản khiến cho chất lượng số liệu trên Hệ thống chưa cao như thiếu máy tính, nhân viên kiêm nhiệm, thiếu sự đồng thuận từ phía gia đình trong việc cung cấp thông tin. Cần có sự can thiệp đồng bộ cả về tập huấn và truyền thông nhằm tăng cường chất lượng số liệu cho Hệ thống.
Summary:
Cross-sectional descriptive studies have been performed in a number of hospitals and Medical Centers with delivery rooms in Nam Dinh province from April 25, 2020 to August 31, 2020 with the aim of evaluating completeness and reliability off data on the National Immunization Information Management System (System) in 2019-2020. With 356 children with ID codes issued by the hospital, most of the information is incomplete: address information (32.6%) and mother’s information (25.6% are premature birth year, 34% lack phone number). At the same time, this data is not highly reliable, information about mothers has 78.4% correct full name, 74.2% correct year of birth, 48.9% match of phone number; Address information: 29.5% correct place of permanent residence. With 277 children having been vaccinated with neonatal hepatitis B vaccine at the hospital with ID code on the System, 94% of children have their injection history entered into the System, 94.2% of joints at the date of injection and 94.6% of joints at the place of injection compared with reality. There are many barriers that make the quality of data on the System not as high as the lack of computers, part-time employees, and lack of consent from families in providing information. There should be a synchronous intervention in both training and communication to increase the quality of data for the System.
Từ khóa:
Tính đầy đủ; tính tin cậy; hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Nam Định
Keywords:
Completeness; reliability; National immunization information management system; Nam Dinh
File nội dung:
o200726.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log