Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 88
Tập 31, số 6 2021

NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ Y TẾ THÔN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ PHÒNG, PHÁT HIỆN SỚM VÀ QUẢN LÝ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM PHỔ BIẾN

VILLAGE HEALTH WORKERS’ AWARENESS ABOUT THEIR ROLES IN PREVENTION, EARLY DETECTION AND MANAGEMENT OF COMMON NON-COMMUNICABLE DISEASE
Tác giả: Đỗ Minh Sinh, Hoàng Thị Vân Lan, Lê Thị Huyền Trinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả nhận thức của cán bộ y tế thôn về nhiệm vụ của họ đối với hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến. Thiết kế nghiên cứu điều tra cắt ngang định lượng được thực hiện trong năm 2020. Có 168 y tế thôn của 15 xã/phường thuộc tỉnh Nam Định tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy, 100% y tế thôn đã nhận thức được tối thiểu 03 nhiệm vụ của họ trong hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến. Các nhiệm vụ được đề cập nhiều nhất gồm: hướng dẫn người dân thực hiện chế độ ăn hợp lý (94%); tư vấn thay đổi hành vi (92,3%); hướng dẫn thay đổi hành vi (91,7%). Có 05/16 nhiệm vụ chưa được đề cập, tuy nhiên đây không phải là những yếu tố có tính chất quyết định đến sự thành công của hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Điều này cho thấy được sự cam kết và sẵn sàng của y tế thôn trong việc thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi nói chung ở cấp độ cộng đồng.
Summary:
The study aims to describe village health workers’ awareness about their role in prevention, early detection and management of common non - communicable diseases. The design of cross - sectional survey study was implemented in 2020. There were 168 rural health workers from 15 communes and wards in Nam Dinh province participating in the study. The results indicated that most of the village health workers were aware of their role in prevention, early detection and management of common non-communicable diseases. The most frequently mentioned roles were health education counseling and community mobilization. There were 5 out of 16 roles/tasks that had not been mentioned, these were not decisive factors for the success of non-communicable disease management in the community. The results revealted that the commitment and willingness of village health workers to promote general health and well-being at the community level.
Từ khóa:
Nhận thức; nhiệm vụ; bệnh không lây nhiễm; y tế thôn
Keywords:
Aawareness; role; non-communicable disease; village health workers
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/378
File nội dung:
o210688.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log