Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 168
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP PHUN MÙ NÓNG VÀ PHUN ULV TRONG XỬ LÝ Ổ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 – 2019

THE EFFECTIVENESS OF THERMAL FOGGING AND ULV SPRAYING IN CONTROL OF DENGUE OUTBREAK IN NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE, 2018 - 2019
Tác giả: Hồ Quang Hà, Nguyễn Thành Đông, Bùi Thanh Phú, Trịnh Công Thức, Đinh Quang Nhựt, Viên Quang Mai, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả diệt muỗi Aedes của hai phương pháp phun hóa chất trong xử lý ổ dịch sốt xuất huyết dengue (SXHD) từ 5/2018 đến 4/2019 tại 8 xã thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phun mù nóng sử dụng máy phun Swingfog SN50, dung môi là dầu diesel. Phun thể tích hạt cực nhỏ (ultra low volume - ULV) sử dụng máy phun Fontan, dung môi là nước. Hiệu quả của hai phương pháp phun với hai hóa chất được xác định dựa trên chỉ số mật độ muỗi thực địa trước, sau phun và tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ với muỗi phòng thí nghiệm. Phỏng vấn hộ gia đình để đánh giá tính an toàn, hiệu quả của phương pháp phun. Kết quả, với muỗi thực địa cho thấy hiệu quả diệt muỗi không có khác biệt lớn khi phun hai hóa chất bằng phun ULV và phun mù nóng (Hantox: 43%, 36%; Han-pec: 38%, 23%); với muỗi phòng thí nghiệm cho thấy phun ULV với hai loại hóa chất đều cho hiệu quả diệt muỗi cao hơn so với phun mù nóng. Tỷ lệ người dân đồng ý phun mù nóng chiếm 90% và tiếp tục sử dụng phương pháp này chiếm 93%. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai phương pháp phun cho hiệu quả diệt muỗi như nhau và được cộng đồng chấp nhận.
Summary:
The research was conducted to evaluate the Aedes mosquito control effectiveness of two chemical spraying methods in the treatment of dengue fever outbreaks from May 2018 to April 2019 in 8 communes of the Nha Trang city, Khanh Hoa province. Thermal fogging used Swingfog SN50, the solvent was diesel. -ULV spraying used Fontan, the solvent was water. The effectiveness of the two methods of spraying with two chemicals was determined based on the mosquito density index before, after spraying and the mosquito death rate after 24 hours with lab mosquitoes. The household interview was used to evaluate the safety and effectiveness of the spray method. The results showed that with field mosquitoes, the mosquito control effect was not much different when spraying two chemicals by ULV spraying and thermal fogging (Hantox: 43%, 36%; Han-pec: 38%, 23%); with laboratory mosquitoes, ULV spraying with two chemicals both had higher effectiveness against mosquitoes than thermal fogging. The percentage of people agreeing to spray thermal fogging was 90% and continuing to use this method was 93%. It concludes that the two spraying methods are equally effective and accepted by the community.
Từ khóa:
Phun mù nóng; phun ULV; sốt xuất huyết dengue
Keywords:
Thermal fogging; ULV spraying; dengue hemorrhagic fever
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/622
File nội dung:
o2202168.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log