Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 95
Tập 32, số 5 2022

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA NĂM 2019

SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE AND PRACTICE ON RABIES PREVENTION AND CONTROL MEASURES AMONG INHABITANTS IN YEN CHAU DISTRICT, SON LA PROVINCE, 2019
Tác giả: Hoàng Thị Thuận, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 375 người dân thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2019 bằng bộ câu hỏi nhằm mục tiêu mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại của người dân. Kết quả cho thấy: Việc không tiêm phòng cho chó của các hộ gia đình có liên quan với trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (OR = 4,97; 95% CI: 3,15 – 7,83) và nghề nghiệp không phải là cán bộ công nhân viên chức (OR: 2,66; 95% CI: 1,45 – 4,88). Người dân có thực hành về phòng chống bệnh dại không đạt liên quan tới giới tính (nam giới, OR: 1,77; 95% CI: 1,15 – 2,73), nhóm tuổi (từ 40 tuổi trở xuống, OR: 1,47; 95% CI: 1,02 – 2,42), dân tộc (Thái, OR: 3,34; 95% CI: 2,12 – 5,28), trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (OR: 7,46; 95% CI: 4,56 – 12,20), nghề nghiệp không phải là cán bộ công nhân viên chức (OR: 6,62; 95% CI: 3,04 – 14,4). Để nâng cao kiến thức và thực hành của người dân về phòng chống bệnh dại, địa phương cần có những biện pháp truyền thông trực tiếp và tích cực hơn đối với các đối tượng có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông, đối tượng là nam giới và người dân tộc.
Summary:
A cross - sectional study of 375 inhabitants in Yen Chau district, Son La province in 2019 used a questionnaire to describe some factors related to knowledge and practice on rabies prevention and control measures among inhabitants. The result showed that: the gap vaccination for dogs of households was associated with an education level below high school (OR = 4.97; 95% CI: 3.15 – 7.83) and occupation non-cadres and employees (OR: 2.66; 95% CI: 1.45 – 4.88). People had poor rabies prevention practices related to gender (Male: OR: 1.77; 95% CI: 1.15 – 2.73), ages group (from 40 years old and under: OR: 1.47; 95% CI: 1.02 – 2.42), Ethnicity (Thai: OR: 3.34; 95% CI: 2.12 – 5.28), Education level below high school (OR: 7.46; 95% CI: 4.56 – 12.20), occupation is not a public employee (OR: 6.62; 95CI: 3.04 – 14.4) ). To enhance the people’s knowledge and practice of rabies prevention, the local authority needs to have more direct and active communication measures for those with an education level below high school, men, and people of ethnicity.
Từ khóa:
Bệnh dại; Yên Châu; Sơn La
Keywords:
Rabies; Yen Chau; Son La
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/753
File nội dung:
o220595.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log