Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 155
Tập 33, số 1 2023

MỘT SỐ NGUỒN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN ĐẶNG VĂN NGỮ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

SOME RESOURCES AND ACTIVITIES OF DANG VAN NGU HOSPITAL DURING 2020 - 2022
Tác giả: Phạm Hoài Ly, Hoàng Đình Cảnh, Đặng Đức Nhu, Nguyễn Thành Chung
Tóm tắt:
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang, số liệu từ các nguồn báo cáo thống kê, sổ sách, trong giai đoạn 2020 - 2022 của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) với mục tiêu đánh giá nguồn lực và hoạt động khám chữa bệnh. Kết quả cho thấy, nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn nhưng chưa cân đối về cơ cấu như tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng cao hơn các cơ sở khám chữa bệnh khác, tỷ lệ Dược sĩ/bác sĩ thấp hơn 2 - 10 lần so với quy định; cơ sở vật chất đầy đủ các phòng ban và khoa lâm sàng, cận lâm sàng; khoa Xét nghiệm và khoa Chẩn đoán hình ảnh chủ yếu là trang thiết bị cũ có tình trạng sử dụng dưới 30%. Nguồn thu tài chính của bệnh viện đạt 13.085 triệu đồng. Tổng khoản chi năm 2022 là 8.808 triệu đồng. Năm 2022, số lượng khám chữa bệnh là 15.197 lượt, điều trị ngoại trú là 5.919 lượt, điều trị nội trú là 674 lượt, công suất sử dụng giường bệnh là 62,28%. Về mô hình bệnh tật, bệnh “sán lá gan lớn” có số lượng nhập viện và điều trị ngoại trú cao nhất. Tổng số xét nghiệm là 162.537 lượt, có 9.111 lượt thực hiện chẩn đoán hình ảnh. Hầu hết các chỉ số khám chữa bệnh năm 2022 đều tăng hơn so với năm 2020 và 2021.
Summary:
A cross - sectional descriptive study collected information from secondary data such as reports, books, and other statistics of Dang Van Ngu Hospital (National Institute of Malaria-Parasites-Entomology) in the period 2020 - 2022 with the assessment of resources and activities of medical examination and treatment. The results showed that Human resources were guaranteed in terms of number and qualifications, but the structure was not balanced as the ratio of doctors/nurses was higher than in other medical examination and treatment facilities, the ratio of pharmacists/ doctors was lower than 2 - 10 times than specified; The facilities for clinical and paraclinical departments and faculties were adequate; The Laboratory and Diagnostic Imaging departments were mainly old equipment with less than 30% usage status; The hospital’s financial revenue reached VND 13,085 million. Total expenditure in 2022 was 8,808 million VND. In 2022, the number of medical examinations and treatments was 15,197 visits, outpatient treatment was 5,919 times, inpatient treatment was 674 visits, the occupancy of hospital beds was 62.28%. In terms of disease patterns, the “great liver fluke” disease had the highest number of hospitalizations and outpatients. The total number of tests was 162,537 times, of which 9,111 times were performed diagnostic imaging. Most of the medical examination and treatment indicators in 2022 increased more than in 2020 and 2021.
Từ khóa:
Bệnh viện; Đặng Văn Ngữ; Sốt rét - Ký sinh trùng; hoạt động khám chữa bệnh; nguồn lực
Keywords:
Hospital; Dang Van Ngu Hospital; Malaria - Parasites; medical examination and treatment activities; resources
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/952
File nội dung:
o2301155.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log