Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 27
Tập 27, số 5 2017

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về tác động sức khỏe của hạn hán

A scoping review of health impacts of drought over the world
Tác giả: Công Ngọc Long, Hoàng Ngọc Sơn
Tóm tắt:
Tác động sức khỏe của hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp là mối quan tâm của ngành y tế nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc ghi nhận những bằng chứng khoa học về những tác động sức khỏe của hạn hán trên thế giới còn rất hạn chế. Bài tổng quan này được thực hiện để tổng hợp thông tin từ các nghiên cứu trên thế giới từ năm 2000 đến năm 2016 về những tác động sức khỏe khác nhau của hạn hán. Hai nguồn tin điện tử (Pubmed và Science Direct) được sử dụng để tìm kiếm được 21 nghiên cứu phù hợp với các tiêu chí lựa chọn để đưa vào tổng quan. Kết quả những nghiên cứu cho thấy những tác động sức khỏe chính của hạn hán bao gồm suy dinh dưỡng và tử vong, các bệnh liên quan tới nước bị ô nhiễm bởi phân/nước tiểu, các bệnh truyền qua không khí/liên quan tới bụi, các bệnh truyền qua véc-tơ và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Quá trình tổng quan tài liệu cho thấy những hạn chế còn tồn tại bao gồm chưa phân tích so sánh mức độ tác động của hạn hán đến các nhóm bệnh tật, vấn đề sức khỏe khác nhau. Do vậy, cần triển khai thêm những nghiên cứu phân tích mối liên quan giữa hạn hán và sự gia tăng các tỉ lệ bệnh tật, vấn đề sức khỏe khác nhau.
Summary:
Health effects of drought in the complicated context of climate change are concerns of the health sector in many countries around the world. However, the recognition of the scientific evidence about the health effects of the drought in the world is very limited. This review was undertaken to synthesize information from studies in the world from 2000 to 2016 about the different health effects of drought. Two electronic resources (Pubmed and Science Direct) were used to identify 21 studies matching the selection criteria for inclusion in the review. The results of these studies show that the health impacts of drought include malnutrition and mortality, diseases related to water contaminated by feces /urine, the air-borne/dust related diseases, the vectorborne diseases and mental health problems. The process of review of the literature shows that many studies had limitations including lack of comparative analysis of the impact of drought to disease groups or different health problems. Therefore, there is a need to deploy additional studies analyzed the relationship between drought and the increase in the rate of diseases and different health problems
Từ khóa:
hạn hán, tác động sức khỏe, bệnh tật, tổng quan, nghiên cứu
Keywords:
drought, health impacts, diseases, review, literature
File nội dung:
r170527.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log