Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 85
Tập 29, số 15 2019

HIỆU QUẢ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC YÊN, NĂM 2017

EFFECTIVE OF APPLICATION OF A PROACTIVE MONITORING TOOLS FOR HEALTH ENVIRONMENT IN CLASSIFICATION, COLLECTION, TRANSPORTATION OF MEDICAL SOLID WASTE AT PHUC YEN HOSPITAL, 2017
Tác giả: Đàm Thương Thương, Nguyễn Thanh Hà, Trần Văn Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp, đánh giá trước sau không có nhóm đối chứng, triển khai tại 33 khoa của bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với mục tiêu đánh giá được hiệu quả áp dụng bộ công cụ giám sát chủ động môi trường đối với công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn. Kết quả thu được cho thấy sau 4 tuần thử nghiệm mô hình giám sát chủ động môi trường bệnh viện, khối lượng chất thải rắn y tế phát sinh hằng ngày (kg/ngày) của các khoa tham gia nghiên cứu có xu hướng giảm. Tổng lượng chất thải rắn y tế trung bình của mỗi khoa giảm từ 23,67 ± 12,09 kg/ngày của tuần trước thử nghiệm xuống 21,29 ± 10,91 kg/ngày sau thử nghiệm 4 tuần. Tỷ lệ đạt các tiêu chí đánh giá về dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế, phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế theo từng ngày đều tăng có ý nghĩa thống kê (p<0,05) sau 4 tuần áp dụng thử nghiệm bộ công cụ giám sát chủ động môi trường. Như vậy, bộ công cụ giám sát chủ động môi trường có hiệu quả trong hạn chế lượng chất thải rắn y tế phát sinh và tăng tỷ lệ đạt các tiêu chí đánh giá trong công tác phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên.
Summary:
A intervention study, evaluated before and after intervention without a control group, in 33 departments of Phuc Yen Hospital, Vinh Phuc Province with the aim to evaluate the effectiveness of applying proactive environmental monitoring tools for medical solid waste sorting, collection and transportation. The results showed that after 4 weeks of testing the hospital’s proactive monitoring model, the amount of daily medical solid waste generated (kg/day) of the participating faculties tended to decrease. The average total amount of medical solid waste from each department decreased from 23.67 ± 12.09 kg/day of the week before the test to 21.29 ± 10.91 kg/day after 4 weeks. The rate of achieving the criteria for evaluation of medical waste storage devices and equipment, classification, collection and transportation of medical waste by day be increased statistically significantly (p <0.05), after 4 weeks of trial application of a proactive environmental monitoring tools. In conclusion, the proactive environmental monitoring tools were effective in limiting the amount of medical solid waste generated and increasing the rate of achieving the evaluation criteria in the classification, collection and transportation of medical waste of Phuc Yen Hospital.
Từ khóa:
Chất thải y tế; quan trắc; giám sát chủ động; quản lý môi trường y tế
Keywords:
Medical waste; observation; proactive monitoring; medical environment management
File nội dung:
o191585.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log