Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 166
Tập 27, số 13 2017

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người và một số yếu tố liên quan ở người dân tại phường Hương Long, thành phố Huế năm 2016

Knowledge, attitude and practice of preventing zoonotic diseases and associated factors among adults in Huong Long ward, Hue city, 2016
Tác giả: Trần Thị Mai Liên, Võ Văn Thắng
Tóm tắt:
Bệnh lây truyền từ động vật sang người là một trong những nguyên nhân quan trọng và trực tiếp gây bệnh trên người và động vật. Đề tài này được thực hiện nhằm tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người, đồng thời tìm hiểu một số yếu tố liên quan ở người dân tại phường Hương Long, thành phố Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 410 người dân tại phường Hương Long, thành phố Huế năm 2016. Phân tích hồi quy logistic đa biến xác định các đồng yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy 50,5% người dân có kiến thức tốt, 67,3% người dân có thái độ tốt và 62,7% người dân có thực hành tốt về phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và trình độ học vấn, thái độ và trình độ học vấn, thực hành và giới (p<0,05). Người dân có kiến thức, thái độ và thực hành đúng chưa cao, vì vậy cần tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền, phương tiện truyền thông hiệu quả để giúp người dân có nhận thức đầy đủ hơn, nâng cao thái độ và thực hành phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Summary:
The zoonotic disease is one of the most important and direct causes of human and animal diseases. We conducted a study with the aim of understanding the knowledge, attitudes, and practices for preventing zoonotic diseases and some related factors in citizens at Huong Long Ward, Hue City. A cross-sectional study of 410 residents in Huong Long Ward, Hue City in 2016. Binary logistic regression analysis was used for exploring the potential co-factors and controlling confounding factors. Results showed that 50.5% of residents have good knowledge, 67.3% of them have good attitude and 62.7% of people have good practice in preventing zoonotic diseases. There is a statistically significant relationship between knowledge and education, attitudes and education, practice, and gender (p<0.05). The proportion of people having knowledge, proper attitude and practice is not high, therefore, there will need to effectively implement broadcast programs on understandable media to help people be aware more fully, raise attitudes and practice better in preventing zoonotic diseases
Từ khóa:
Bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh truyền nhiễm, Huế.
Keywords:
zoonotic disease, infectious disease, Hue.
File nội dung:
o1713166.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log