Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 132
Tập 31, số 8 2021

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ ARV NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH, NGHỆ AN NĂM 2021

QUALITY OF LIFE AND ASSOCIATED FACTORS AMONG HIV/AIDS PATIENTS ON ART AT VINH CITY GENERAL HOSPITAL, NGHE AN PROVINCE IN 2021
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Hải Vân, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Song Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 323 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhằm mô tả chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người có HIV tại tỉnh Nghệ An năm 2021. Dữ liệu được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp dựa vào bộ câu hỏi thiết kế sẵn và thang đo lường chất lượng cuộc sống WHOQOL-HIV BREF. Trên thang điểm từ 4 – 20, điểm số chất lượng cuộc sống trung bình của người nhiễm HIV/AIDS trong nghiên cứu này là 14,5 ± 1,8, điểm số chất lượng cuộc sống cao nhất ở linh vực sức khỏe thể chất (15,4 ± 2,6) và mức độ độc lập (15,4 ± 2,4), thấp nhất ở linh vực quan hệ xã hội (13,4 ± 2,1). Giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn và sống chung với người khác là các yếu tố liên quan đến các linh vực cụ thể của chất lượng cuộc sống của người nhiễm HIV. Nam giới, trình độ học vấn thấp hơn làm tăng điểm số linh vực niềm tin cá nhân; thất nghiệp là yếu tố làm giảm chất lượng cuộc sống ở nhiều linh vực; sống chung với người khác là yếu tố làm cải thiện điểm số ở linh vực sức khỏe tinh thần.
Summary:
A cross - sectional study was conducted among 323 HIV/AIDS patients being treated ART at Vinh city general hospital, Nghe An province to describe quality of life and factors associated with quality of life of people living with HIV in Nghe An provine in 2021. In addition to completion of socio-demographic questionnaire, the World Health Organization’s Quality of Life HIV instrument was used to measure quality of life. With domain scores range from 4 (poorest) to 20 (best), the quality of life means score in this research was 14.5 ± 1.8. The highest score was got from physical domain (15.4 ± 2.6) and level of independence domain (15.4 ± 2.4). The quality of life means score in social relationship domain was the lowest (13.4 ± 2.1). Gender, occupation, education, and living with others are factors related to the specifc domains of quality of life of people living with HIV. Males, lower educational attainment increases spiritual domain scores; unemployment is the factor that reduces quality of life in many areas; living with others is a factor that improves psychological domain scores.
Từ khóa:
Chất lượng cuộc sống; yếu tố liên quan; HIV/AIDS; WHOQOL-HIV BREF; Nghệ An
Keywords:
Quality of life; HIV/AIDS; factors associated, WHOQOL-HIV BREF; Nghe An
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/428
File nội dung:
o2108132.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log