Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 111
Tập 33, số 1 2023

PHÁT HIỆN TỶ LỆ NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở NGƯỜI 16 - 35 TUỔI TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

THE DETECTION OF THE PROPORTION OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION AMONG 16 - 35 YEAR OLDS IN SOME DISTRICTS OF BAC KAN PROVINCE IN 2018
Tác giả: Nguyễn Thái Hồng, Vi Thị Chuyên, Dương Đức Cường, Tạc Văn Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phân tích trong phòng xét nghiệm được tiến hành trên 747 người từ 16 - 35 tại 3 huyện của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 với mục tiêu xác định tỷ lệ nhiễm và một số dấu ấn của vi rút viêm gan B (VGB) ở những đối tượng này. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm vi rút VGB (HBsAg +) là 9,5%. Trong số 71 trường hợp xác định HBsAg(+), tỷ lệ dấu ấn HBeAg(+) và Anti-HBe (-) là 53,5%; tỷ lệ dấu ấn AntiHBe (+) và HBeAg(-) là 36,6%; tỷ lệ dấu ấn HBeAg(-) và AntiHBe (-) là 9,9%. Tỷ lệ dấu ấn Anti-HBc IgG(+) 97,2%; tỷ lệ dấu ấn HBV-DNA >105 là 43,7%, tỷ lệ dấu ấn HBV-DNA < 105 là 30%; HBVDNA dương tính dưới ngưỡng là 8,5%, HBV-DNA âm tính là 16,9%. Kết quả đã chỉ ra tỷ lệ nhiễm vi rút VGB ở người trưởng thành tại tỉnh Bắc Kạn tương đối cao, cho thấy nên có các biện pháp can thiệp giảm tỷ lệ mắc và quản lý được người nhiễm vi rút VGB tại cộng đồng.
Summary:
A cross - sectional descriptive study combined with laboratory analysis was conducted on 747 people aged 16-35 in 3 districts of Bac Kan province in 2018 to determine the infection proportion and some markers of hepatitis B virus (HBV) in these subjects. The results showed that the proportion of HBV infection (HBsAg +) was 9.5%. Among 71 confirmed cases of HBsAg(+), the marker proportion of HBeAg(+) and Anti-HBe (-) was 53.5%; the marker proportion of AntiHBe (+) and HBeAg(-) was 36.6%; the marker proportion of HBeAg(-) and AntiHBe (-) was 9.9%. The proportion of Anti-HBc IgG (+) was 97.2%; the marker proportion of HBV-DNA > 105 was 43.7%, the marker proportion of HBVDNA < 105 was 30%; HBV-DNA positive below the threshold was 8.5%, HBV-DNA negative was 16.9%. The results had shown that the proportion of HBV infection among adults in Bac Kan province was relatively high, it requires interventions to reduce the incidence and manage people infected with HBV in the community.
Từ khóa:
Vi rút viêm gan B; HBsAg dương tính; Bắc Kạn
Keywords:
Hepatitis B virus, HBsAg positive; Bac Kan
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/947
File nội dung:
o2301111.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log