Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 87
Tập 32, số 5 2022

NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI CHÂN RĂNG CỦA RĂNG HÀM LỚN THỨ NHẤT, THỨ HAI HÀM TRÊN ĐÃ NHỔ TẠI KHOA RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG, 2018

RESEARCH THE SHAPE OF ROOT THE FIRST AND SECOND MOLAR UPPER AT FACULTY ODONTO STOMATOLOGY, HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, 2018
Tác giả: Đồng Thị Mai Hương, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Hồng Nhật Minh
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả hình thái chân răng của răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên đã nhổ tại Khoa Răng hàm mặt Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 2018. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 86 răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên đã nhổ, được làm sạch. Chọn mẫu chủ đích, chọn những răng đủ tiêu chuẩn lựa chọn cho nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Răng 6, 7 hàm trên gặp chủ yếu răng có 3 chân. Hình thái chân răng giang và hình thái chân răng song song chiếm chủ yếu, hai hình thái chân răng chụm và dính chóp ít gặp. Chiều cao thân chung chân răng: Răng 6 có chiều cao thân chung chân răng mặt ngoài (3,6 ± 1,3mm) nhỏ hơn chiều cao thân chung chân răng mặt gần (4,4 ± 1,1mm) và chiều cao thân chung chân răng mặt xa (4,3 ± 1,2mm). Răng 7 có chiều cao thân chung chân răng mặt ngoài (3,4 ± 0,9mm) nhỏ hơn chiều cao thân chung chân răng mặt gần (4,1 ± 0,9mm) và chiều cao thân chung chân răng mặt xa (3,7 ± 0,9mm). Răng 6 trên có chiều cao thân chung chân răng lớn hơn so với răng 7 trên. Kết luận: Răng 6,7 hàm trên chủ yếu có 3 chân, chân răng giang và song song gặp chủ yếu, thân chung chân răng của răng 6 lớn hơn răng 7.
Summary:
The study aimed to reasearch the shape of root teeth of the root of the first and second upper teeth. Research method: cross - sectional description. The study included 86 first molar teeth, the second maxillary was extracted, cleaned. Select the sample purposefully, select the teeth that meet the selection criteria for research. Research results show that: teeth 6 and 7 upper teeth mainly 3-toothed teeth. The shape of the root of the teeth and the parallel shape of the root is mainly occupied, the two forms of pinion and pinion are less common. Height of common root teeth: Tooth 6 has a common body height of the outer tooth (3.65 ± 1.29mm) which is smaller than the height of the surface of the close face (4.38 ± 1.05mm) and afternoon. height of the trunk of the distal tooth (4.3 ± 1.17mm). Tooth 7 has a height of 3.38 ± 0.92mm outside of the outer surface of the tooth which is smaller than the height of the close face (4.07 ± 0.92mm) and the height of the common root surface (3.74 ± 0.92mm). Conclusion: The maxillary 6,7 teeth mainly have 3 roots, the roots are extended and parallel mainly, the common root body of tooth 6 is larger than that of tooth 7.
Từ khóa:
Hình thái chân răng; răng hàm lớn thứ nhất; răng hàm lớn thứ hai; hàm trên
Keywords:
Shape of root teeth; the first upper teeth; the second upper teeth
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/752
File nội dung:
o220587.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log