Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 183
Tập 32, số 5 2022

THỰC HÀNH TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN HỆ ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2020 - 2021

THE PERFORMANCE OF SAFE INJECTIONS OF NURSING STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN THE SCHOOL YEAR 2020 - 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Đỗ Thị Tuyết Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá thực trạng tiêm an toàn của sinh viên Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng tại bệnh viện năm học 2020 - 2021. Số liệu được thu thập thông qua quan sát trực tiếp 54 sinh viên cử nhân Điều dưỡng năm thứ 3 thực hiện kỹ thuật tiêm cho người bệnh dựa vào bảng kiểm từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy 74% sinh viên không rửa tay thường quy và không sát khuẩn tay lần 1 trước khi tiêm và 77,8% khi rút thuốc còn chạm tay vào vùng vô khuẩn của bơm tiêm. Một số bước của quy trình sinh viên thực hiện khá và tốt: Đâm kim đúng góc độ cho từng kỹ thuật tiêm (74,5%), rút kim nhanh (74,5%), sát khuẩn lại vùng tiêm sau khi tiêm xong (68,5%). Hầu hết các em chưa chú ý đến kỹ năng giao tiếp với người bệnh. Chỉ có một số lượng nhỏ các em sinh viên chào người bệnh, giới thiệu về mình, thông báo giải thích cho người bệnh về việc sắp làm (27,8% và 29,6%). 83,3% sinh viên phân loại rác thải theo đúng quy định của Bộ Y tế sau khi tiêm xong. Thực hiện kỹ thuật tiêm của sinh viên còn nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác vô khuẩn, kỹ thuật lấy thuốc và giao tiếp với người bệnh.
Summary:
This is a descriptive cross - sectional study to assess performance of safe injections of regular nursing students at Haiphong University of Medicine and Pharmacy at a clinical hospital. Using the checklist, data were collected through direct observation of 54 3rd-year nursing students, who performed injection techniques for patients from November 2020 to May 2021. Research results show that: 74% of students did not wash their hands regularly and did not disinfect their hands for the first time before injecting and 77.8% when withdrawing the drug still touched the sterile area of the syringe. Some steps in the process were assessed well: Inserting the needle at the right angle for each injection technique (74.5%), withdrawing the needle quickly (74.5%), disinfecting the injection area after the injection (68.5 %). Most of them have not focused on communication skills with patients: A few students greeted with patients, introduced themselves, explained to the patient about what they would do (27.8% and 29.6%). 83.3% of students knew how to sort waste according to regulations of the Ministry of Health after the injection was completed. Conclusion: There were many limitations in the implementation of injection techniques by students such as aseptic work, drug taking techniques and communication skill with patient.
Từ khóa:
Tiêm an toàn; sinh viên cử nhân điều dưỡng chính quy; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Keywords:
Safety injection; nursing students; Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/765
File nội dung:
o2205183.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log