Thứ bảy, 31/10/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng sử dụng bình hít và các yếu tố có liên quan đến kỹ thuật sử dụng của bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, năm 2018-2019
Thực trạng điều trị dự phòng của bệnh nhân phơi nhiễm bệnh dại tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, 2020
Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan
ads
Trang: 217
Tập 29, số 11 2019

ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI Ở HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC H’MÔNG, DAO, TÀY, KINH TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2017

CHARACTERISTICS OF ANTHROPOMETRICS AND SOME RELATED FACTORS TO STUNTING IN H’MONG, DAO, TAY, KINH’S ETHNIC STUDENTS IN ETHNIC MINORITY BOARDING SECONDARY SCHOOL IN YEN BAI PROVINCE, 2017
Tác giả: Nguyễn Song Tú,Lê Danh Tuyên, Nguyễn Thị Vân Anh, Hoàng Văn Phương
Tóm tắt:
Đặc điểm của nhân trắc của trẻ khác nhau theo tuổi, giới tình trạng kinh tế xã hội, theo vùng miền. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 3.438 học sinh 11-14 tuổi của 14 trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, năm 2017 để mô tả đặc điểm nhân trắc và tìm hiểu một vài yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi (Zscore HAZ <-2) ở học sinh dân tộc Kinh, Tày, H’mông, Dao. Kết quả cho thấy, chiều cao học sinh dân tộc H’mông và Dao ở cả hai giới là thấp hơn so với học sinh Kinh ở tất cả các lớp tuổi (p< 0,001). Có yếu tố liên quan giữa điều kiện kinh tế hộ gia đình, nghề nghiệp của mẹ với tình trạng SDD thấp còi của học sinh Kinh, Tày và Dao (p<0,05); Dân tộc của mẹ cũng là yếu tố liên quan đến tình trạng thấp còi ở học sinh Kinh và Tày (p<0,05); Số người trong hộ gia đình, số con, nghề nghiệp và trình độ văn hóa mẹ có liên quan đối với thấp còi ở học sinh Dao (p< 0,05). Vì vậy, các can thiệp dinh dưỡng cần ưu tiên theo dân tộc, đặc biệt là dân tộc H’mông, Dao; các giải pháp đi cùng cần thiết là cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, trình độ học vấn của người dân.
Summary:
Anthropometric characteristics of children vary by age, sex, socio-economic status, region. Cross-sectional study was conducted on 3.438 students aged 11-14 years old of 14 ethnic minority secondary boarding schools in Yen Bai province, 2017 to describe anthropometric characteristics and explore some related factors to stunting (Zscore HAZ < -2) in Kinh, Tay, H'mong and Dao students. The results showed that the height of H'mong and Dao students in both genders were lower compared to Kinh students in all age groups (p<0.001). There were related factors between the economic conditions of the household and the mother’s occupation with stunting of the Kinh, Tay and Dao students (p <0.05); Mother's ethnicity were also a associated factor to stunting in Kinh and Tay students (p <0.05); Number of people in the household, number of children, mother’s occupation and educational level related to stunting of Dao students (p <0.05). Therefore, nutritional interventions should be prioritized by ethnicity, especially H'mong and Dao student; the necessary solutions are improvement of the socio-economic conditions and education levels of the people.
Từ khóa:
Chiều cao, thấp còi, suy dinh dưỡng, yếu tố liên quan, trung học cơ sở
Keywords:
Height, stunting, malnutrition, related factors, secondary school
File nội dung:
o1911217.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log