Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 442
Tập 27, số 8 2017

Kiến thức - thái độ - nhu cầu về sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên Đại học Huế

Knowledge - attitude - demand of first aid training among students at Hue university
Tác giả: Trần Minh Nhật, Hà Văn Anh Bảo, Nguyễn Thị Khánh Linh, Lâm Phan Liên Nhi, Trần Văn Vui, Nguyễn Văn Hòa
Tóm tắt:
Sơ cấp cứu ban đầu (SCCBĐ) là công việc rất quan trọng trong quá trình cứu chữa kịp thời cho người bị nạn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, SCCBĐ chưa được quan tâm đúng mức. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu kiến thức, thái độ và nhu cầu được đào tạo về SCCBĐ của sinh viên (SV) Đại học Huế. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và nhu cầu được đào tạo của sinh viên Đại học Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 846 sinh viên được chọn ngẫu nhiên đơn từ 4 trên 7 trường thuộc Đại học Huế; sử dụng bộ câu hỏi tự điền để thu thập thông tin, phân tích hồi quy tuyến tính và hồi quy đa biến logistic tìm yếu tố liên quan. Kết quả chỉ ra rằng thái độ là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kiến thức của sinh viên, trong đó có 49,1% SV đạt kiến thức tốt. Mong muốn được đào tạo SCCBĐ của SV ảnh hưởng lớn nhất đến thái độ của họ, trong đó 59,4% SV có thái độ tốt. Mong muốn của SV được tổ chức hoạt động ngoại khóa về SCCBĐ là yếu tố tác động lớn nhất đến nhu cầu được đào tạo của họ, trong đó, 93,0% SV có nhu cầu được đào tạo SCCBĐ. Nghiên cứu cho thấy SV có kiến thức chung và thái độ đạt về SCCBĐ chưa cao nên SV có nhu cầu được đào tạo để nâng cao kiến thức và thái độ. Do đó, các khóa đào tạo về SCCBĐ cần được tổ chức bởi các trường đại học ở Huế và sau đó là các trường khác ở Việt Nam.
Summary:
First aid (FA) is an essential assistance in treatment for victims timely. In Vietnam, FA is underappreciated and does not have enough awareness from people. This study was to find out the knowledge, attitude and demand of the first aid training of Hue University students. To determine associated factors affecting the knowledge, attitude and demand of the first aid training of Hue University students. A crosssectional study was conducted. Data were taken from 846 students chosen from 4 in total 7 colleges directly under Hue University by Simple Random Sampling method. A structured questionnaire was used to collect data and information. Multivariable linear regression analysis and binary logistic regression analysis were used to find out the related factors. Results showed that 49.1% of students had correct knowledge of FA, 59.4% had the right attitude of FA, 93.0% expressed a demand for FA training courses, 89.6% wanted to have extracurricular activities relating to FA and 61.8% of students desired to have FA training courses as a formal subject in study curriculum. Determining associated factors showed that attitude, the demand for FA training and extracurricular activities relating to FA were 3 factors which had the most significant effect on knowledge, attitude, and training need of students, respectively. The proportion of students having sufficient knowledge and right attitude towards FA was not high, so they need FA training courses to get improvement. Therefore, the training courses should be organized by Universities in Hue and then possibly in the others in Vietnam.
Từ khóa:
Sinh viên; kiến thức; thái độ; nhu cầu đào tạo; sơ cấp cứu ban đầu
Keywords:
students; knowledge; attitude; demand of training; first aid.
File nội dung:
o1708442.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log